Zásady ochrany osobných údajov

1. Správca osobných údajov

 

 1. V súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a bezpečnosť informácií, predovšetkým zákona č. 110/2019 Zb. zákon o spracovaní osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „Zákon o spracovaní osobných údajov“), resp. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len GDPR“), uverejňuje obchodná spoločnosť PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. so sídlom Prakšice 331, 687 56 Prakšice, identifikačné číslo: 08738297, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 120447 na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.hrackolka.sk. „PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. alebo „my“), tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi (ďalej len „Zásady“).
 2. My sa týmito Zásadami riadime najmä pri prevádzke webových stránok umiestnených na internetovej adrese hrackolka.sk (ďalej len „webová stránka“), a to vo vzťahu k našim užívateľom a pri kontakte so svojimi zákazníkmi alebo dodávateľmi. V súlade s článkom 4 bod 7 GDPR vystupuje PV AUTO-SELEKT cz s.r.o.“, pri spracovaní osobných údajov v úlohe správcu osobných údajov (ďalej len „Správca“).
 3. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.
 4. Kontaktné údaje Správcu sú nasledujúce:

           Adresa: Prakšice 331, 687 56 Prakšice, Česká republika

          Email: info@hrackolka.cz

          Telefon: +420 770 12 22 11

 

2. Zdroje, kategórie a dôvod spracovávaných údajov

 

 1. Na účely týchto Zásad sa osobnými údajmi rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby (ďalej len „Osobné údaje“).
 2. Spracovávame také Osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo Vy pri komunikácii s PV AUTO-SELEKT cz s.r.o., alebo na našich webových stránkach a pri plnení objednávky. Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy (pozri nižšie) teda spracovávame v súlade s právnymi predpismi, najmä s článkom 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR.
 3. V súlade s vyššie uvedeným spravujeme a spracovávame také Osobné údaje, ktoré:
 • sú nutné na vybavenie objednávky a na účtovné operácie po dobu, ktorá je z technologického hľadiska nevyhnutná na realizáciu nákupu a prípadnú reklamáciu či vrátenie tovaru. Také údaje nám sami a dobrovoľne poskytujete vo chvíli vytvorenia objednávky a so súhlasom s Obchodnými podmienkami (ďalej len „OP“). Jedná sa predovšetkým o Vami uvedené meno a priezvisko, fakturačnú alebo dodaciu adresu, IČO, DIČ a telefónne číslo. V prípade registrácie k osobnému účtu na našich webových stránkach môžu tieto údaje zahŕňať aj užívateľské meno a heslo. Tieto údaje nám umožňujú jednoznačné priradenie objednávky, alebo inej požiadavky k Vašej osobe a kontakt s Vami.

 

       d. Spracovávame tiež napríklad:

 • informácie, ktoré získava PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. sama pri sledovaní užívateľského správania na webových stránkach. Jedná sa predovšetkým o Vaše meno, e-mail, telefón, ale aj cookies, IP adresu a prípadne aj fotografie či video,
 • informácie o nastavení zasielania newsletterov, o Vašej účasti v súťažiach alebo prieskumoch ao nastavení cookies. Bližšie podmienky nastavenia cookies máme spracované v dokumente Informácie o využívaní súborov cookies,
 • detaily o Vašich objednávkach a ďalších požiadavkách, o spôsobe doručenia a platbe tovaru, o Vašich špecifických požiadavkách alebo reklamáciách,
 • údaje o správaní na webe, a to predovšetkým informácie o zobrazovaných produktoch a vykonaných voľbách, údaje o používanom zariadení, systéme alebo prehliadači, IP adresu, prípadne od nej odvodenú polohu, vrátane údajov získaných používaním súborov cookies,
 • informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom kontaktných formulárov na webových stránkach a pri telefonickej alebo inej komunikácii s pracovníkmi PV AUTO-SELEKT cz s.r.o..

Zákonným dôvodom pre spracovanie Osobných údajov je pre toto nakladanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR buď oprávnený záujem Správcu na poskytovaní priameho marketingu, alebo váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

4. Účel spracovania Osobných údajov

  1. PV AUTO-SELEKT sk s.r.o. spracováva Vaše Osobné údaje iba na základe Vášho súhlasu alebo z iného zákonného dôvodu, a to na nasledujúce účely:
 • Plnenie zmluvného vzťahu, tj vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a PV AUTO-SELEKT sk s.r.o. zo strany Správcu plniť, ďalej pre realizáciu Vašej registrácie na webových stránkach.
 • Plnenie právnych povinností voči štátu, najmä daňové a účtovné účely.
 • Zasielanie obchodných oznámení a ponuka produktov a služieb, tj činenia marketingových aktivít prostredníctvom e-mailu, sms, alebo telefónneho hovoru.
 • Štatistické účely, tj anonymizované zisťovanie návštevnosti webových stránok, monitoring počtu návštevníkov, času stráveného na webových stránkach, monitoring typu zariadenia, z ktorého prichádzate na webové stránky. Tieto dáta spravujeme a spracovávame preto, aby sme mohli skvalitňovať poskytované služby a ponúkať klientom relevantný obsah.
 • Oprávnený záujem, tj účinná obhajoba v prípade sporu. Oprávneným záujmom je tiež spracovanie na účely zamedzenia podvodom (napr. posudzovanie rizikovosti uzavretia zmluvy), priamy marketing (napr. ponúkanie relevantných služieb existujúcim zákazníkom), alebo zaistenie bezpečnosti siete a informácií. Tento zoznam je iba príkladný.
 • Plnenie ďalších zákonných povinností, poskytovanie Osobných údajov a informácií orgánom činným v trestnom konaní či iným orgánom verejnej moci.

 

                 b. Z našej strany nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

5. Doba uchovania Osobných údajov

 

 1. PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. uchováva Vaše Osobné údaje najdlhšie:
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s Vami a po dobu relevantnú na uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (tj po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, typicky od realizácie kúpnej zmluvy),
 • najdlhšie 7 rokov v prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných oznámení a ak sú osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu. Vaše Osobné údaje budú uchovávané po kratšiu dobu, než vyššie spomenuté v prípade, ak bude Váš súhlas na účely marketingu a remarketingu, súťaží a marketingového prieskumu, odvolaný. Tento nesúhlas môžete ľahko vyjadriť tým, že si upravíte nastavenie svojho užívateľského profilu alebo využite kontaktné údaje PV AUTO-SELEKT sk s.r.o.. V prípade súťaží a marketingového prieskumu je spracovanie možné iba po dobu trvania Vášho súhlasu alebo do doby ich vyhodnotenia,
 • 1 rok prostredníctvom cookies. Pokiaľ navštívite naše webové stránky, vnímame oprávnený záujem prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky navštívite a následne využiť tieto informácie pre remarketing a lepšie zacielenie reklamy (napríklad na sociálnych sieťach). Naše webové stránky používajú cookies vlastné aj tretích strán na zabezpečenie vyššie uvedeného účelu,
 • 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, počas ktorej je vedený spor. Chceme stále skvalitňovať svoje služby a prípadne poskytovať služby nové a lepšie; chceme sa brániť mareniu takejto činnosti; preto činnosti, ktoré prispievajú k naplneniu tohto cieľa, sú našim oprávneným záujmom,
 • po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia na našich webových stránkach v prípade, že si objednáte niektorý z našich produktov z e-shopu. Toto vnímame ako oprávnený záujem a za týmto účelom zhromažďujeme Vaše osobné údaje (napr. e-mail, meno, pohlavie), aké stránky na našom webe navštívite, na čo klikáte v e-maile, kedy e-maily najčastejšie otvárate. Tieto údaje využívame tiež za účelom zasielania newsletterov a ďalšieho priameho marketingu (zasielanie a zobrazovanie obchodných oznámení). Tieto obchodné oznámenia obsahujú ponuku súvisiacich produktov, ktoré ste u PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. v minulosti už objednali alebo zakúpili. Z odberu týchto obchodných oznámení, ako aj z odhlásenia newsletterov, sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom kontaktov uvedených v týchto Zásadách. Zasielanie newsletterov môžete tiež kedykoľvek zrušiť pomocou tlačidla "odhlásiť sa" v pätičke každého e-mailu,
 • 3 roky od momentu, kedy nás kontaktujete prostredníctvom Facebook Messengeru, alebo v chate priamo na našich webových stránkach. V tomto prípade vnímame oprávnený záujem posielať Vám správy s newslettermi. Táto činnosť bude trvať maximálne po dobu 3 rokov od posledného kontaktu, alebo do doby, kedy vyjadríte nesúhlas s týmto kontaktom,
 • po dobu 3 rokov od uskutočnenia telefónneho hovoru s nami. Nahrávky telefónnych hovorov nie sú plošne robené. Pokiaľ budú z dôvodu oprávneného záujmu vykonané a bude nevyhnutné ich uchovať, uchovávame ich po čo najkratšiu možnú dobu.
 • iba po dohodnutú dobu, ktorú si s Vami dojednáme individuálne a počas ktorej môžu byť uverejnené informácie o Vašich skúsenostiach s produktmi PV AUTO-SELEKT cz s.r.o., vrátane Vášho komentára alebo fotografií produktov PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. Presný rozsah uverejňovaných informácií a ďalšie podmienky sú s Vami konkrétne dohodnuté. Takéto informácie môžu byť uverejnené najmä na webových stránkach PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. profiloch PV AUTO-SELEKT cz s.r.o., na sociálnych sieťach alebo v iných médiách.

 

      b. Po uplynutí doby uchovávania Osobných údajov PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. ako Správca Osobné údaje vymaže. K zmazaniu taktiež pristúpi vtedy, ak Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sú spracovávané, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Osobných údajov, prípadne ak vzneste námietku proti ich spracovaniu na základe oprávneného záujmu a tieto údaje nie je možné zo strany AUTO-SELEKT cz s.r.o., spracovávať na základe iného dôvodu. K výmazu Osobných údajov dôjde aj vtedy, ak sa potvrdí, že PV AUTO-SELEKT cz s.r.o., spracováva Osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi. Na základe uplatnenia tohto práva PV AUTO-SELEKT cz s.r.o., najprv zistí, či sú splnené podmienky pre výmaz Osobných údajov a prípadne Vaše údaje úplne alebo sčasti zlikviduje.

 

 5. Přístup k Osobním údajům

 

 1. Vaše Osobní údaje jsou pro všechny uvedené účely zpracovávány především PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. a jejich zaměstnanci. Všechny tyto osoby jsou povinny dodržovat závazek mlčenlivosti o Osobních údajích, o kterých se dozví.
 2. Příjemci Vašich Osobních údajů jsou dále:
 • osoby podílející se na dodání zboží či služeb, nebo na realizaci plateb,
 • osoby zajišťující služby provozování či jiné služby v souvislosti s webovými stránkami PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. například poskytovatel internetového řešení,
 • osoby zajišťující marketingové služby,
 • příslušné úřady a jiné oprávněné osoby, pokud je tak vyžadováno právními předpisy, nebo závazným rozhodnutím soudů a jiných příslušných orgánů.
 • portál Heureka.cz; zasíláme vaši e-mailovou adresu a informace o zakoupeném zboží ke zpracování a zaslání dotazníku v rámci programu Ověřeno zákazníky

 

       c. PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. jako Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci, vyjma  těch, které jsou nutné v případě dodání zboží mimo EU. Příjemci Osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb /  cloudových služeb.

       d. V případě, kdy dojde k fúzi PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. s jinou entitou, nebo její akvizici jinou entitou, a dále též v případě jakékoli změny vlastnictví PV AUTO-SELEKT cz s.r.o., Osobní údaje mohou být zpřístupněny novému vlastníkovi, nebo na něj mohou být převedeny. 

6. Vaše práva

 

 1. Ako subjekt Osobných údajov máte podľa platnej legislatívy a najmä podľa av rozsahu GDPR nasledujúce práva, ktoré môžete tiež kedykoľvek uplatniť. Ide o právo:
 • na prístup k svojim Osobným údajom (článok 15 GDPR) a informácie o nich. Toto právo zahŕňa nárok na potvrdenie, či Vaše Osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto Osobným údajom ak informáciám zahŕňajúcim napríklad, ale nie len, informáciu o tom aké Osobné údaje a na aké účely sú spracovávané , ako je s Osobnými údajmi nakladané, ako sú chránené, po akú dobu sú spracovávané, atď. Ak máte akúkoľvek otázku k správe a spracovaniu Vašich osobných údajov a odpoveď na ňu nenájdete v týchto pravidlách, Vám poskytne vysvetlenie alebo akékoľvek doplňujúce informácie. Ak sú na Vašu žiadosť zhotovované kópie Vašich spracovávaných Osobných údajov má PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. právo účtovať primeraný poplatok neprevyšujúci skutočne vynaložené náklady.
 • na opravu Osobných údajov, (čl. 16 GDPR). Pokiaľ zistíte, že Vaše Osobné údaje sú spracovávané v nepresnej podobe, alebo sú neúplné či chybné, PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. vykoná príslušné opravy alebo doplnenie. Z dôvodu urýchlenia opravy Vašich Osobných údajov však odporúčame upraviť si svoje Osobné údaje priamo v užívateľskom profile.
 • na vysvetlenie. Toto právo máte v prípade, že máte podozrenie na protizákonné nakladanie s Vašimi Osobnými údajmi.
 • na výmaz Osobných údajov (čl. 17 GDPR) v prípadoch, keď Vaše Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané, keď ste odvolal/a súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie , ak ste vzniesol/a námietku proti spracovaniu viď nižšie a máte za to, že pri posúdení námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje Váš záujem nad naším záujmom na spracovanie týchto Osobných údajov. Ďalej Vám patria tieto práva vtedy, ak sú Vaše Osobné údaje spracované protiprávne, alebo pokiaľ túto povinnosť ustanovuje osobitný právny predpis,
 • na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR) pokiaľ je popieraná presnosť Osobných údajov, spracovanie prebieha bez riadneho zákonného dôvodu, spracovanie Osobných údajov nie je potrebné na stanovené účely, alebo v prípade, keď je vznesená námietka proti spracovaniu Osobných údajov. Obmedzenie spracovania Osobných údajov je spravidla dočasné a trvá do doby, kým PV AUTO-SELEKT sk s.r.o. zaistí podmienky ich ďalšieho spracovania, prípadne pristúpi k ich výmazu,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR) Vašich Osobných údajov, ktoré PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. spracováva na základe svojho oprávneného záujmu, alebo verejného záujmu, alebo pri výkone verejnej moci. Pokiaľ na Vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete vzniesť námietku proti spracovávaniu týchto Osobných údajov prostredníctvom našich kontaktných miest. Pokiaľ Správca nepreukáže, že existuje oprávnený dôvod na spracovanie týchto Osobných údajov, ktorý by prevažoval nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, ukončí spracovávanie týchto Osobných údajov bezodkladne,
 • na prenositeľnosť Osobných údajov, ak sa vykonáva spracovanie Osobných údajov automatizovane a za splnenia ďalších podmienok viď čl. 20 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním Osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v týchto Zásadách,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. spracováva Osobné údaje v rozpore s Vaším právom na ochranu súkromného alebo osobného života a na ochranu Osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd. Dozorným úradom podľa GDPR je v ČR Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

       b. Upozorňujeme, že podľa novely zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, nemožno vymazať ani meniť Osobné údaje v už vystavenej faktúre.

 

        c. Informuje Vás, že nie je možné vyhovieť Vašej žiadosti o výmaz či obmedzenie spracovania Vašich Osobných údajov vtedy, ak ich budeme potrebovať na určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov (napr. pokiaľ za Vami evidujeme neuhradenú pohľadávku alebo v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

 

        d. Hlavné informácie o Vašej platobnej karte nie sú ukladané u PV AUTO-SELEKT cz s.r.o., ale u našej platobnej brány. Preto tieto dáta nie je možné z našej strany vymazať a je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú ste platbu vykonávali.

 

        e. Vždy odporúčame uplatniť všetky Vaše práva, požadovať vysvetlenie, či upustenie od nežiaduceho spracovania Vašich Osobných údajov najskôr prostredníctvom kontaktov uvedených v týchto Zásadách.

 

 

7. Bezpečnosť osobných údajov

 

 1. PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. dbá na zabezpečenie Vašich Osobných údajov. Nakladanie s Osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane GDPR.
 2. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich Osobných údajov, zaviedli sme vhodné opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Tieto opatrenia sú zo strany PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. neustále kontrolovaná, testovaná a vylepšovaná.
 3. Vaše Osobné údaje sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s Osobnými údajmi nakladať na účely uvedené v týchto Zásadách, a to iba v nevyhnutnom rozsahu.
 4. Všetka komunikácia medzi Vašim zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zaheslované a všetky Vaše Osobné údaje sú uložené iba na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom. Vaše heslá v systéme vôbec nemáme, do databázy ich neukladáme.

 

8. Záverečné ustanovenia

 

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s týmito Zásadami a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito Zásadami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára a týmto tiež potvrdzujete, že ste oboznámený/á so Zásadami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate
 3. PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. si vyhradzuje právo tieto Zásady zmeniť.
 4. Aktuálna verzia Zásady ochrany osobných údajov PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. zverejnia na svojich internetových stránkach a sú vždy k dispozícii v sídle a prevádzkach PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. a na hrackolka.sk .
 5. Tieto Zásady sú platné a účinné od 19. marca 2022