-10% s kódom VYSVEDCENIE - neplatí na značky B-box, Grapat, Mámy v rejži a akčný tovar

Vrátenie tovaru

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci - fyzická osoba nepodnikateľ - má právo podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy, a to do 14 dní od prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho bez udania dôvodu sa deje tak, že kupujúci tento svoj úmysel oznámi predávajúcemu najneskôr v posledný deň, v ktorom sa tak dá urobiť. Môže tak urobiť telefonicky, písomne alebo osobne.

 • Náklady na dopravu spojené s vrátením tovaru hradí, v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, kupujúci a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 • Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy odporúčame využiť formulár uvedený nižšie.
 • Pokiaľ kupujúci nevyužije formulár, v oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame uviesť číslo objednávky/faktúry a číslo bankového účtu.
 • Vrátenú zásielku je nutné starostlivo zabaliť, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy.
 • Vrátený tovar by nemal javiť známky používania.
 • Pokiaľ kupujúci vracia produkt, ku ktorému bol v akcii pripojený darček zadarmo, je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 • Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 • Tovar zaslaný kupujúcim (z titulu odstúpenia od zmluvy) formou dobierky nebude predávajúcim prevzatý.
 • Ak je kupujúcim fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, riadia sa vzájomné vzťahy príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. V tomto prípade nemožno uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní.
 • S odkazom na príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka kupujúci - fyzická osoba nepodnikateľ - nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle dodávateľa,
  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
  • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak spotrebiteľ porušil ich originálny obal,
  • na dodávku novín, periodík a časopisov,
  • softwarové licencie zasielané elektronickou poštou (e-mailom)
 • Predávajúci si v nižšie špecifikovaných prípadoch vyhradzuje právo jednostranne a bez náhrady odstúpiť od návrhu kúpnej zmluvy:
  • u kupujúceho, ktorý si ako formu úhrady zvolil bankový prevod a neuhradil kúpnu cenu v termíne do 7 dní od uskutočnenia objednávky
  • u kupujúceho, ktorý opakovane nepreberá objednané zásielky a svojím konaním tak spôsobuje predávajúcemu škodu

Adresa pre odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Kurier

HRAČKOLKA

Soukenická 2465,

688 01 Uherský Brod, Česká republika

tel +420 770 12 22 11

e-mail info@hrackolka.cz

Packeta 

Hračkolka, Soukenická 2465, 688 01 Uherský Bord, Česká republika

ID 29709

tel. +420 770 12 22 11

e-mail info@hrackolka.cz

 

Žiadna položka