Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Kto sme my?

Obchodná spoločnost PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. so sídlom Prakšice 331, 687 56 Prakšice, identifikačné číslo: 08738297, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 120447 na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.hrackolka.sk (ďalej len „PV AUTO-SELEKT cz s.r.o..“, alebo „Správca“).

V súvislosti s nakladaním s Vašimi Osobnými údajmi vystupujeme taktiež v úlohe spracovateľa Vašich Osobných údajov (ďalej len „Spracovateľ“).

 

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky v našom e-shope na webových stránkach www.hrackolka.sk nám týmto udeľujete nasledujúci Súhlas so spracovaním Osobných údajov (ďalej len „Súhlas“), aby sme v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním Osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane Osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) mohli spracovávať Vaše nižšie špecifikované Osobné údaje.

 1. S čím prejavujete súhlas?

Udelením Súhlasu akceptujete zhromažďovanie, uchovanie a spracovanie Vašich Osobných údajov, ktoré ste nám ako Správcovi poskytol/a.

 1. Aké údaje budú spracované?

Na účely ochrany Osobných údajov sa podľa platnej právnej úpravy Osobnými údajmi rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby (tu ako „Osobné údaje“).

Týmto Súhlasom potvrdzujete, že môžeme spracovávať tieto Vaše Osobné údaje:

 • meno a priezvisko, prípadne obchodná firma,
 • bydlisko (ulica, č. p./č. o, mesto, PSČ, štát) alebo sídlo,
 • te lefónne číslo,
 • číslo bankového účtu,
 • IP adresa.
 1. Na aké účely budú Vaše Osobné údaje spracované a uchované?

Vyššie uvedené Osobné údaje budeme ako Správca zhromažďovať, uchovávať a spracovávať výhradne na nasledujúce účely:

 1. zasielanie obchodných a marketingových ponúk a oznámení,
 2. ukladanie Vašich nákupných preferencií,
 3. zacielenie reklamy,
 4. ukladanie cookies. Pokiaľ navštívite naše webové stránky, vnímame oprávnený záujem prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky navštívite a následne využiť tieto informácie pre remarketing a lepšie zacielenie reklamy (napríklad na sociálnych sieťach). Naše webové stránky používajú cookies vlastné aj tretích strán na zabezpečenie vyššie uvedeného účelu,
 5. poskytnutie tretím osobám, ktorými sú napr. poskytovatelia či spracovatelia softvéru, služieb a aplikácií potrebných pre riadne fungovanie obchodnej činnosti Správcu.
 6. uplatnenie a vymáhanie oprávnených práv a záujmov Správcu.

 

Predpokladaní príjemcovia Osobných údajov dotknutej osoby podľa tohto bodu sú najmä:

 • orgány verejnej správy,
 • prevádzkovatelia poštových služieb a služieb elektronických komunikácií,
 • poisťovne, štátne orgány, súdne orgány.

 

 1. Ako dlho budú Osobné údaje uchované?

Vaše Osobné údaje budeme uchovávať iba po dobu nevyhnutne nutnú.

Najdlhšie budeme uchovávať Osobné údaje po dobu 7 rokov na účely uvedené vyššie v čl. 4 pod písmenami a) až c).

Na účel ukladania cookies najdlhšie po dobu 1 roka. 

 

 

 1. Akým spôsobom budú Osobné údaje spracované a uchované?

Osobné údaje budú spracované strojovo (automatizovane) prostredníctvom počítačov a počítačových programov a/alebo v písomnej podobe.

 1. Práva subjektu údajov, informácie a prístup k Osobným údajom

Ako subjekt údajov máte právo na prístup k Vašim Osobným údajom, máte právo na ich opravu alebo výmaz, poprípade na obmedzenie spracovania. Máte právo požadovať informáciu, aké Osobné údaje sú spracovávané a máte právo požadovať vysvetlenie ohľadom spracovania Osobných údajov. Ďalej máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov (tj. právo získať Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytol Správcovi , v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, bližšie viď čl. 20 GDPR). Podrobnosti a podmienky vyššie uvedených práv sú detailne popísané v Zásadách ochrany osobných údajov.

Máte právo Súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na Súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak je spracovanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že také právo nemáte najmä vtedy, ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Správcu vzťahuje. Potvrdzujete teda, že si ste vedomý/á, že po odvolaní Súhlasu nemusí vždy dôjsť k likvidácii Vašich spracovávaných Osobných údajov a, že je na uvážení Správcu, či neexistujú iné dôvody na spracovanie a či likvidáciou nedôjde k neprimeranému poškodeniu Správcu. Pokiaľ by došlo k tomu, že Správca Osobné údaje spracováva aj po odvolaní Súhlasu subjektom údajov, Správca Vás ako subjekt údajov náležite upovedomí.

Ako subjekt údajov ste informovaný/á o tom, že Súhlas môžete odvolať odoslaním e-mailu na adresu: info@hrackolka.cz.

Ako subjekt údajov máte právo požiadať o informáciu o spracovaní Vašich Osobných údajov, pričom túto informáciu je Správca povinný Vám bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsah informácie je daný ustanovením článku 15 GDPR. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Ako subjekt údajov máte v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním Osobných údajov právo obrátiť sa na Správcu alebo na Úrad pre ochranu Osobných údajov.

Správca vyhlasuje, že pri spracovaní nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenému v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR.

Správca prehlasuje, že Osobné údaje nie sú spracovávané pre účely vedeckého či historického výskumu alebo pre štatistické účely.

 1. Záverečné ustanovenia

Ako subjekt údajov vyhlasujete, že si ste vedomý/á svojich práv podľa kapitoly III GDRP.

Vyhlasujete, že všetky poskytnuté Osobné údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať Osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie účelu a spracovávať ich bude iba v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

Tento Súhlas je slobodný a vedomý prejav vôle subjektu údajov, ktorého obsahom je povolenie subjektu údajov so spracovaním Osobných údajov.