Reklamácia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok

e-shopu www.hrackolka.sk

Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade oprávnenej reklamácie vád tovaru urobenej kupujúcim, prijme také riešenia, ktoré maximálne zjednodušia a zrýchlia odbavenie reklamácie.

Predávajúcim sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie obchodná spoločnosť PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. so sídlom Prakšice 331, 687 56 Prakšice; IČO: 08738297, DIČ: CZ08738297, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne v oddiele C, vložke číslo 120447 a touto spoločnosťou prevádzkovaný internetový obchod www.hrackolka.sk

Kupujúcim sa na účely tohto vyhlásenia rozumie zákazník internetového obchodu www.hrackolka.cz.

ADRESA PRE VRÁTENIE REKLAMOVANÉHO TOVARU:
Hračkolka
Soukenická 2465, 
688 01 Uherský Brod

Česká republika

a

PACKETA

Hračkolka, Soukenická 2465, 688 01 Uherský Brod, Česká republika

ID 29709

Akákoľvek reklamácia je pre kupujúceho vždy vecou nepríjemnou. Internetový obchod www.hrackolka.sk si je toho plne vedomý a v záujme spokojnosti svojich existujúcich i budúcich zákazníkov prijíma vždy také riešenia, ktoré maximálne zjednodušujú a urýchľujú vybavenie reklamácie.

S ohľadom na charakteristiku nami ponúkaného tovaru a prípadnú bezpečnosť detí nedochádza k oprave poškodeného tovaru. Kupujúci preto môže oznámiť predávajúcemu, či uprednostňuje určitý typ vybavenia reklamácie (napr. dodanie chýbajúceho dielu, výmenu tovaru za nový, zníženie kúpnej ceny). V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci výberu pokúsi vyhovieť. V prípade, že by pre predávajúceho bol vybraný spôsob vybavenia reklamácie príliš nákladný či nemožný (napr. tovar by sa už nevyrábal, tovar by nebol skladom..) môže zvoliť iný spôsob vybavenia reklamácie a to vrátane odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Pre oznámenie reklamácie využite reklamačný protokol nižšie. Reklamovať tovar môžete aj telefonicky alebo písomne.

V PRÍPADE TELEFONICKEJ A PÍSOMNEJ REKLAMÁCIE POSTUPUJTE TAKTO:

 1. Zavolajte nám na linku zákazníckeho servisu a oznámte svoj úmysel reklamovať tovar alebo zašlite informačný e-mail s popisom závady tovaru na adresu info@hrackolka.cz
 2. Pre prípad, že daný výrobok bude nutné v rámci reklamácie odoslať späť predávajúcemu, môžete využiť ponuku zvozu reklamovaného tovaru našim zmluvným prepravcom, ktorý pre Vás spoločnosť PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. po vzájomnej dohode objedná. Cena dopravného je 4,5 Eur. V prípade, že nevyužijete možnosť doručiť reklamovaný tovar prostredníctvom zmluvného prepravcu PV AUTO-SELEKT cz s.r.o., je možné tovar doručiť ľubovoľným spôsobom na adresu prevádzky predávajúceho. V oboch prípadoch hradí prepravné náklady predávajúci a to za predpokladu, že bola reklamácia uznaná ako oprávnená.
 3. Potom, čo bol reklamovaný tovar doručený do prevádzky predávajúceho, je tejto reklamácii pridelené unikátne poradové číslo. Potvrdenie o začatí reklamačného konania je obratom odoslané na kontaktnú emailovú adresu. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní.
 4. V záujme urýchlenia Vašej reklamácie odporúčame:
  1. Adresovať zásielku priamo na distribučný sklad predávajúceho (adresa je uvedená na daňovom doklade a na www.hrackolka.sk).
  2. Zaslaný balík výrazne označit „REKLAMÁCIA“.
  3. Vložiť do zásielky kópiu daňového dokladu dokladajúceho zakúpenie reklamovaného predmetu (v prípade, že už daňový doklad nevlastníte alebo ho nemôžete nájsť, vložte do zásielky také údaje, na základe ktorých budeme schopní konkrétny obchodný prípad dohľadať v našich záznamoch).
  4. Vložiť do zásielky stručný popis závady s preferovaným riešením vybavenie reklamácie
  5. V prípade, že zásielku odosielate bez využitia ponuky zvozu prostredníctvom nášho zmluvného prepravcu, odporúčame zásielku poistiť a zaslať s podacím lístkom či iným dokladom preukazujúcim jej odoslanie.
 5. Predávajúci Vás bude bez zbytočného odkladu informovať o priebehu reklamačného konania, najmä o záveroch posúdenia oprávnenosti reklamácie. V prípade potreby konzultovať ďalší postup, bude predávajúci kupujúceho bezodkladne kontaktovať.
 6. V prípade, že reklamácia nebude vybavená v zákonnej lehote tridsiatich dní, má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy a náhradu v plnej výške.